اخبار

عضوهیات علمی دانشگاه:

آنچه شهرها را از یکدیگر متمایز می سازد فرهنگ‌ است

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گفت: مهمترین عامل در توسعه و اجرای طرح های شهری، ارتقاء فرهنگ شهرنشینی است.

دکترمیری در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی واحد زاهدان افزود: فرهنگ شهرنشینی بخش ویژه این فرهنگ عمومی جامعه شهری است که به طور مستقیم با برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری ارتباط پیدا می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان در ادامه اظهار کرد: انسجام و همبستگی، تعامل و پیاده کردن نظم شهری در شهر نیازمند مدیریت واحدی است و این تنها درصورتی انجام می پذیرد که فرهنگ مدنی در شهر ایجاد شود.

به گفته میری، آموزش‌های کافی از طریق رسانه‌ها، مراکز دانشگاهی، شهرداری‌ها می تواند در توسعه ارتقاء فرهنگ شهری کمک شایانی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: دست یابی به فرهنگ شهرنشینی زمینه‌های رسیدن به شهر پایدار را فراهم خواهد کرد که خود موجب افزایش سطح رفاه زندگی شهری را بوجود آورد.

میری خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت طبیعت شهری در بهبود وضع شهروندان و پایداری شهر، در مدیریت و برنامه‌ریزی و طراحی شهری باید به دنبال ایجاد و توسعه منظر و فضای سبز پایدار بود که ضمن حفظ برآوردن تمامی منافع و فواید درجامعه شهری، کاهش هزینه، پایداری، سازگاری، مقاومت، ایجاد و درحفظ تنوع زیستی و قابلیت کاربردی را نیز به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع شهری، فرهنگ جامعه را به سرعت از اعتقادات و آداب سنن دور کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان در پایان بیان کرد: آنچه شهرها را از یکدیگر متمایز می سازد فرهنگ‌هایی است که هر شهر درخود دارد که بعضی از آن شهرها، شهرهای فرهنگی هستند و بعضی هم فرهنگ شهری دارند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05432225553

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.